excelsupporten

Mer info!

Excel coaching

Snabbkommandon

Ctrl+O        Öppna en arbetsbok

Ctrl+W        Stänger en arbetsbok

Ctrl+S        Spara

Ctrl+F4      Stänger ner XL

F1              Direkthjälp 

F7              Stavningskontrollen

Ctrl+P        Skriv ut

Ctrl+tabb    Gå till nästa öppna arbetsbok

Ctrl+N        Skapa ny arbetsbok

Ctrl+C        Kopiera

Ctrl+Y        Upprepa senaste kommando

Enter         Klistra in (vid kopiering)

Ctrl+*         Markera ett område

Ctrl+V        Klistra in

Ctrl+A        Markera allt

Ctrl+X        Klipp ut

Ctrl+H        Ersätt

Ctrl+F         Sök

Tabb          Gå till nästa cell till höger

Page down  En skärmbild ner

Page up    En skärmbild upp

Ctrl+end    Flytta till sista cell med värden

Ctrl+home Flytta till cell A1

Shift+tabb  Flytta ett steg till vänster

 

 

Excel mallar

Skräddarsy dina egna mallar!

 

Programvarulicens


Som köpare förbinder du dig att iaktta följande villkor:
Copyright - Programvaran är copyright skyddad enligt "Lagen om upphovsrätt".
Med programvara avses levererade dataprogram bestående av instruktioner i maskinläsbar form, programbeskrivningar och manualer. STEXAR förbehåller sig alla rättigheter till programvaran.
Licens - Som köpare får du licens för användning av programmet.
Programvaran får bara användas på en dator i taget och får ej överlåtas eller göras tillgänglig för tredje man i nuvarande eller förändrad form. Har ni flera licenser så rätt att använda så många kopior som ni har licenser. Är programvaran installerad på en nätverksserver så får antalet användare av programvaran inte överskrida antalet licenser.
Eventuella skador/fel - STEXAR lämnar inga garantier beträffande programvarans funktionalitet, utformning etc och ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada hänförlig till utnyttjande av programvaran.

Excel produkter

Här nedan presenteras ett antal Excel produkter och mallar i xlsx filformat.  Alla är skyddade med lösenord så att  inga formler förstörs.

STEXAR Resor & Tid 2014

Stexar Resor & Tid är en avancerad mall med enkel och konsekvent struktur, mallen är mycket användarvänlig.

Ny version kommer varje år med uppdaterade bilersättnings- traktaments- och representationsbelopp.

Körjournal med återkommande körsträckor

Resekostnader med olika valutor

Traktamente inom och utom landet.

Tidredovisning med lönearter för frånvarotid och arbetat tid.

 

Representation

 

Traktamente

 

Körjournal

 

Resekostnader

 

Excel mallar

Kontoavstämning 2014 - 2015

STEXAR Kontoavstämning, hjälper dig med dina avstämningar för balanskontona, anpassad till Fortnox.

Kontoavstämning

Bokföringsorder

Bokföringsorder

Kontospecifikation

STEXAR Kontospecifikation är en mall för att specifiera dina konton vid ett period eller årsbokslut.

 

Kontospecifikation

Ekonomisk analys

BRF Analys

Analysera din bostadsrättsförenings ekonomi, baseras på de 3 senaste åren.

Brf Analys

Du-Pont modellen

Schematisk modell om hur nyckeltalet avkastning på totalt kapital fungerar.

Du-Pont modellen

Företagsvärdering

Avkastningsvärderberäkning baserat på de tre senaste årens bokslut.

Företagsvärdering

Nyckeltal

Följ företagets utveckling genom ett antal nyckeltal.

Nyckeltal

Nyckeltal & bokslutsanalys

Bokslutsanalys med kapitalanskaffning, likviditet, soliditet, tillväxt m m.

Nyckeltal & bokslutsanalys

Omsättning - förädlingsvärde

Schematisk bild på vilket förädlingsvärde företaget genererar.

 

Omsättning -  förädlingsvärde

Simulering

Simulera fram olika scenarier för ditt företag, vad händer om ….?

 

Simulering